پختن غذا جذاب‌تر و آسان‌تر


Making Food Fun & Easy . . .


تازه‌ترین محصولات

  • N1X12GM5VC NEXT SBS

    Style: Professional / Double oven / 5.0 kW Wok brass burner / Defendi burners / 5 brass gas burners / Digital oven thermometer / Cast iron griddle plate / In a large oven Electric Convection Fan / In a large oven Catalytic liners / Patented cool door with 3 glasses / Easy removable inner glass / Automatic knob Ignitions / Telescopic shelves / Rotary Control / Soft-in cast iron pan supports / In a large oven Roasting Spit / Easy To Clean (ETC) cavity enamel / Enameled trays (main oven/ secondary oven): 1. 1 / Double gas oven with electric grill (main / secondary) / Full Thermocouple / Without Storage Compartment / Energy Rating: A

قدرتمند ترین طراحی و کیفیت
از ۱۹۴۷ با یک برند ایتالیایی


دهه ۵۰ تکنوگاز ایتـالیـا اختـراعی بی نظیـر

شهـر ‌گواستالا “Guastalla” آبستن يك انقلاب تجاری در صنعت پخت و پز بود. در سال ۱۹۵۳ کمپانی تکنوگاز ایتالیا از اختراع جدید خود، اجاق گاز موبیل فرنلورو نمـایی کرد. ایـن اولیـن اجـاق گـاز کابیـنتی بود که قابلیـت نگهـداری سیلنـدر گـاز را داشت و عملا قـدرت حـرکت را به اجـاق گـاز هـدیه کـرده بود که در نـوع خـود بی نظیـر بود. این اختـراع به طـرز شگفت انگیـزی کمپـانی تکنوگاز را از رقبـای سنتـی خـود جلـو انداخت.

دهه ۷۰ در راه دروازه هـای جهـــــانی

در این دهـه تکنوگاز نمـاد سلیـقه، ابتـکار و خلاقیـت در صنـعت پخت و پـز به شمـار می رود. ارایـه اجاق گـازهای صفحـه ای با کـاربری آسـان، نـوآوری جدیـد کمپـانی تکنوگاز در ایـن دهـه بشـمار می رود، که ایـن اجـاق گـازهای صفحـه ای در ابعـاد مختـلف پاسخـگوی سلیـقه های مصـرف کننـدگان در ابعـاد جهـانی بود و راه را برای جهـانی شـدن تکنوگاز ایتـالیـا همـوار نمود.


دهه ۸۰ رهـبری به سبک ایتــالیــایی

همچنان که اجـاق گـازهای صفحـه ای تکنوگاز بازارهای جهـانی را به تسخیـر خود در آورده بود، ارایـه ی فـرتوکـار، فرآینـد ارایـه ی اجـاق گـازهای مـدرن را کامل نمـود، که این عمـل به معنـای مغلـوب کـردن رقبـای سنتـی آن زمـان بود. تکنوگاز ایتـالیـا عملا رهبـری بازار اجـاق گـاز را به دست گرفت. در این دوره لـوازم خانگـی پخت و پـز، جای خود را در مبلمـان منـازل باز نمود.

ســال ۲۰۰۰ تولیـد و صـادرات با محـوریت ارضـای سلایق بیـن المللـی

کمپـانی تکنوگاز ایتـالیـا، این بار تسخیـر همه جـانبه بـازارهای بیـن المللـی را هـدف قـرار داده بود. تولیـد اجـاق گـاز کابینـتی مـدرن و همچنین تولیـد انـواع هـاب و فـرهای توکـار از یک طـرف، همچنین تولیـد محصـولاتی که مطابقـت بسیـار زیـادی با سلیـقه های جوامـع هـدف داشت، تکنوگاز ایتـالیـا را در مسیـر همـوار بازارهای صـادراتی قـرار داد.