60

تکنوگاز ایتالیا به قدمت یک عمر

تلاقی هنر و صنعت

شروع یک تکنولوژی

هسته اولیه تکنـوگـاز، 60 سـال پیش به وسیله برادران خوش ذوق و با استـعداد کانتیـنی در کارگاه کوچکـی در سـاحل رودخـانه پـو در منـطقــه تیــری GUALTIERI واقــع در ایمیـلیـا رومـاگنـا EMILIA ROMAGNA ایجـاد شـد.


یک حرکت تازه

تکنوگاز با یکپـارچه کـردن صفحـه روی اجـاق و کپسـول گـاز، آن ها را به یک وسـیله واحـد تبدیـل کـرد و نـام Mobilfornello را به معنـای اجـاق مبلــه برای آن انتخـاب کـرد.


پیوند هنر و صنعت

منطقـه ایمیـلیـا رومنـگا Emilia Romagna در ایتـالیـا به دلیل موقعیت تاریخی و هنری، قرار گرفتن مناطق بزرگ صنعتی و نیز استفاده از برترین روش‌های پخت زادگاه برند معتبر جهانی گردید.

دهه ۵۰ تکنوگاز ایتـالیـا اختـراعی بی نظیـر

شهـر ‌گواستالا “Guastalla” آبستن يك انقلاب تجاری در صنعت پخت و پز بود. در سال ۱۹۵۳ کمپانی تکنوگاز ایتالیا از اختراع جدید خود، اجاق گاز موبیل فرنلورو نمـایی کرد. ایـن اولیـن اجـاق گـاز کابیـنتی بود که قابلیـت نگهـداری سیلنـدر گـاز را داشت و عملا قـدرت حـرکت را به اجـاق گـاز هـدیه کـرده بود که در نـوع خـود بی نظیـر بود. این اختـراع به طـرز شگفت انگیـزی کمپـانی تکنوگاز را از رقبـای سنتـی خـود جلـو انداخت.

دهه ۶۰ معجـــزه اقتصـــادی

پیوستـن کمپانی گوالتیری “Gualtieri” به شـرکت تکنوگاز ایتالیـا راه را برای راه اندازی کارخانجات تولیدی جدید و مدرن را همـوار نمـود. این روند مدرنیته به صورت معجزه آسایی، بازسازی دوبـاره صنـعت لـوازم خـانگی را رقم زد. در این دوران، سبک ایتالیایی اجاق گـاز، وجه تمایـز تکنوگاز با سایر رقبای آن زمان به شمار می رفت.

دهه ۷۰ در راه دروازه هـای جهـــــانی

در این دهـه تکنوگاز نمـاد سلیـقه، ابتـکار و خلاقیـت در صنـعت پخت و پـز به شمـار می رود. ارایـه اجاق گـازهای صفحـه ای با کـاربری آسـان، نـوآوری جدیـد کمپـانی تکنوگاز در ایـن دهـه بشـمار می رود، که ایـن اجـاق گـازهای صفحـه ای در ابعـاد مختـلف پاسخـگوی سلیـقه های مصـرف کننـدگان در ابعـاد جهـانی بود و راه را برای جهـانی شـدن تکنوگاز ایتـالیـا همـوار نمود.

دهه ۸۰ رهـبری به سبک ایتــالیــای

همچنان که اجـاق گـازهای صفحـه ای تکنوگاز بازارهای جهـانی را به تسخیـر خود در آورده بود، ارایـه ی فـرتوکـار، فرآینـد ارایـه ی اجـاق گـازهای مـدرن را کامل نمـود، که این عمـل به معنـای مغلـوب کـردن رقبـای سنتـی آن زمـان بود. تکنوگاز ایتـالیـا عملا رهبـری بازار اجـاق گـاز را به دست گرفت. در این دوره لـوازم خانگـی پخت و پـز، جای خود را در مبلمـان منـازل باز نمود.

دهه ۹۰ تحـــول با تولیـد مکانیــزه

اتوماسیـون تولیـد، مدیریـت انبـارهای محصـول و قطعـات، کمپـانی تکنوگاز را در تولیـد اجـاق گـازهای با زیبـایی منحصـربفـرد و کـارایی استثـنایی را کمک شـایانی نمـود. تولیـد اجـاق گـازهایی با تکنـولـوژی روز که علاوه بر کـارایی بالا، ایمنـی و راحتـی و زیبـایی را برای محیـط آشـپزخـانه به ارمغـان می آورد از سـوی خـانم های خانـواده با استقـبالی کم نظیـر روبـرو گردید.

ســال ۲۰۰۰ تولیـد و صـادرات با محـوریت ارضـای سلایق بیـن المللـی

کمپـانی تکنوگاز ایتـالیـا، این بار تسخیـر همه جـانبه بـازارهای بیـن المللـی را هـدف قـرار داده بود. تولیـد اجـاق گـاز کابینـتی مـدرن و همچنین تولیـد انـواع هـاب و فـرهای توکـار از یک طـرف، همچنین تولیـد محصـولاتی که مطابقـت بسیـار زیـادی با سلیـقه های جوامـع هـدف داشت، تکنوگاز ایتـالیـا را در مسیـر همـوار بازارهای صـادراتی قـرار داد.